Nye perspektiver for AU Foulum

Siden etableringen af AU Foulum i begyndelsen af 80’erne er der sket enorme ændringer; både i forhold til de helt grundlæggende betingelser for forskningsaktiviteterne og i forhold til samarbejdet med omverdenen.

Der er nu et stort behov for at gentænke aktiviteterne på AU Foulum for at sikre, at de også er relevante i fremtiden: Hvad er de perspektivrige og fremtidsorienterede forsknings- og udviklingsområder? Hvordan tiltrækkes aktiviteter, som komplementerer og udvider den traditionelle jordbrugs- og fødevareforskning? Hvordan gøres innovative virksomheder interesserede i at etablere sig på AU Foulum? Og hvordan kan ekspertiser og faciliteter på AU Foulum nyttiggøres i forhold til FN's verdensmål og de interdisciplinære, tematiske centre?

Udarbejdelse af en perspektivplan

For at få svar på disse spørgsmål har DCAs institutledere iværksat udarbejdelsen af en perspektivplan for AU Foulum.

Et første diskussionsoplæg blev i efteråret 2018 præsenteret for sektioner og institutter. Oplægget beskriver via en SWOT-analyse en række interne og eksterne problemstillinger, og der peges på mulige udviklingsområder.

Workshop for JuniorVIP

I forbindelse med præsentationen af perspektivplanen i forskningsmiljøerne blev der identificeret en række problemstillinger, som i særlig grad knytter sig til forholdene for ph.d.-studerende og post.doc. m.fl. Det er bl.a. problemer med transport til og fra AU Foulum, jobs til medfølgende ikke-dansktalende ægtefælle, manglende sociale og kulturelle tilbud til ikke-dansk talende studerende osv. 

På den baggrund blev der den 26. november 2018 afholdt en workshop for JuniorVIP med henblik på at fokusere både på problemerne og på løsningsforslag.

I de kommende måneder vil der bliver fulgt op forslagene fra workshoppen. Det vil bl.a. ske i samarbejde fakultetsledelsen, Viborg Kommune og andre relevante partnere. 

Workshop for SeniorVIP

Næste trin i udarbejdelsen af perspektivplanen er at få mere konkrete input til perspektivplanen fra seniorforskere m.fl. på AU Foulum. På den baggrund er alle seniorVIP og andre interesserede inviteret til en workshop. Workshoppen skal bl.a. klarlægge: Hvad er de perspektivrige udviklingsområder, hvordan udnyttes potentialet til at tiltrække nye aktiviteter, og hvem bidrager til arbejdet?