Kvalitetssikring af artikler til DCAs nyhedsbrev

I det redaktionelle arbejde søger vi at efterleve Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation som bygger på det nationale kodeks for forskningsintegritet.

Ved udarbejdelsen af artiklerne har vi derfor fokus på, at indholdet er korrekt, og at artiklerne giver en retvisende forståelse af forskningen. Herudover skal artiklerne oplyse om relevante forhold vedr. bestilling, finansiering, eksternt samarbejde og eventuelle eksterne bidrag.

Godkendelse

Artikler til DCAs nyhedsbrev udarbejdes som hovedregel af instituttets eller DCAs kommunikationsmedarbejdere.

Når artiklen er godkendt af forskeren, og før offentliggørelse, videresender kommunikationsmedarbejderen den til godkendelse og eventuel kommentering hos den respektive institutleder og DCAs direktør. Forskeren, DCAs chefkonsulent og redaktøren af nyhedsbrevet får kopi af mailen.

Alle parter opfordres til at anvende denne tjekliste i forbindelse med godkendelse:

  1. Er artiklens indhold klart og forståeligt for målgruppen?
  2. Giver artiklen en retvisende forståelse af resultaterne og forskningen bag?
  3. Er forhold, der kan være relevante for forståelsen af forskningen, beskrevet i tilstrækkeligt omfang?
  4. Er der usikkerhedsfaktorer, som burde nævnes?
  5. Giver artiklen et retvisende billede af forskningens status - er der eksempelvis tale om foreløbige resultater, som ikke er fagfællebedømte, kontroversiel eller ikke publiceret forskning?
  6. Fremgår det, hvem der har udarbejdet den pågældende forskning?
  7. Er der forhold, som kan give anledning til interessekonflikter; f.eks. i forbindelse med inhabilitet, patentansøgninger, interesseorganisationers og virksomheders medvirken?
  8. Er det tydeligt, hvem der har finansieret forskningen?
  9. Er der eksterne partnere, og er deres rolle og eventuelle bidrag beskrevet i tilstrækkeligt omfang?

Tjeklisten er vejledende, og alle punkterne er ikke nødvendigvis relevante i alle tilfælde.

Orientering

Før offentliggørelse orienteres dekanat og evt. andre relevante interessenter ved AU. Hvis artiklen har relevans for myndighedsbetjeningen, orienteres DCAs myndighedsgruppe (Early Warning). Gruppen omfatter DCAs myndighedskoordinatorer, kontaktpersoner i relevante styrelser samt den eller de medarbejdere, som har bestilt den pågældende myndighedsopgave.